Forlik om ny skattereform

Regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, KrF og Venstre har i dag, gjennom forliket i finanskomiteen om skattereformen, blitt enige om grep som skal styrke konkurransekraften til norsk næringsliv.

- Vi er positive til at en stor bredde av partiene på Stortinget har blitt enige om viktige elementer i en ny skattereform. Bred enighet om innretningen av skattesystemet er viktig for å skape stabilitet og forutsigbarhet for konkurransekraften til norsk næringsliv, sier adm. direktør Sturla Henriksen.

- I en tid der markedsforholdene er krevende for deler av næringen, er det ekstra viktig at rammevilkårene er stabile, forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige. Betydelige endringer i rammevilkårene i andre land har ført til et behov for å gjøre endringer også i Norge. Det har derfor vært stor utålmodighet for å få på plass endringer i skattesystemet som vil styrke konkurransekraften for norsk næringsliv, sier Henriksen.

Det er flertall for en reduksjon av selskapsskattesatsen til 23 prosent, og redusert verdsettelse av arbeidende kapital som inngår i grunnlaget for formuesskatt. Rederiforbundet mener formuesskatt på arbeidende kapital bør fjernes i sin helhet, og ser innføringen av en slik rabatt som et første steg på veien til ytterligere reduksjon av formuesskatten på arbeide kapital. Det er derfor viktig at regjeringspartiene, sammen med KrF og Venstre, slår fast at formuesskatten på arbeidende kapital skal trappes videre ned.

- Maritim næring har et stort innslag av personlig eierskap. Formuesskatten på arbeidende kapital svekker konkurransedyktigheten til norsk, privat eierskap, ved at den systematisk diskriminerer norske private eiere i forhold til andre utenlandske eiergrupper. Derfor mener vi formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes helt. Vi hadde tydelige forventninger til skattereformen på dette området som ikke har blitt innfridd, selv om det tas et lite skritt i riktig retning, avslutter Henriksen.