Bærekraftig utvikling i nord

KonKraft presenterte rapporten "Nordover - norsk sokkel i endring" i Bodø mandag 18. april. Bakgrunnen for rapporten er KonKraft-organisasjonenes felles syn på at det nå er viktig at en tar i bruk det økte mulighetsrommet i nord med det formål å sikre verdiskaping, kompetansemiljøer og sysselsettingen. -Det er nødvendig å bevege seg nordover dersom vi skal utnytte de samlede ressursene på norsk sokkel. Olje- og gassvirksomheten krever et langsiktig perspektiv og det er viktig med en ansvarlig og bærekraftig utvikling i nord, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Norsk olje- og gassvirksomhet har gjennom 50 år utviklet seg til å bli Norges viktigste næring. Dette har lagt grunnlaget for at Norge i dag er en av verdens rikeste velferdsnasjoner. Verdens energimarkeder står overfor store endringer i årene fremover og klimautfordringen må løses. Rapporten gir et faktabasert bidrag inn i diskusjonene omkring de mulighetene og utfordringene en har ved olje- og gassvirksomhet på nordnorsk sokkel. Et grunnleggende premiss i rapporten er at det er ønskelig med økt virksomhet i nord, gitt at klima, bedrifts- og samfunnsøkonomiske forutsetninger kan møtes.

-Norsk sokkel vil gi opphav for verdiskaping i mange tiår fremover, sier Henriksen. Nedtrekket i aktivitet i dag skaper en bekymring for at større deler av vår hjemlige maritime verdikjede kan miste kompetanse og kapasitet på en måte som svekker vekstkraften og innovasjons­evnen for når markedet snur.  

I dag er bare omlag halvparten av de områdene som kan inneholde olje og gass på norsk kontinentalsokkel åpnet for olje- og gassvirksomhet. Halvparten av de antatt uoppdagede ressursene forventes å ligge på nordnorsk sokkel.

Les rapporten her.