Ballastvannkonvensjonen

Rensing av ballastvann er et viktig miljøtiltak og vi er godt fornøyd med at Finland nå har ratifisert avtalen slik at regelverket trer i kraft, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Rederiforbundet. Rederiforbundet har lenge jobbet for å få konvensjonen i havn og norske leverandører og rederier ligger langt fremme i arbeidet med å utvikle utstyr og installere renseutstyr for ballastvann om bord.

Årlig transporteres nærmere 10 milliarder tonn ballastvann med den internasjonale flåten. Fordi ballastvannet bringer med seg fremmede arter og organismer, utgjør det en alvorlig trussel mot miljøet. Ballastvannkonvensjonen, som ble vedtatt av IMO i 2004, regulerer inntak, utslipp og behandling av ballastvann og sedimenter. Konvensjon stiller krav om at alle skip skal rense sitt ballastvann før det skiftes ut og har som mål å begrense spredning av fremmede arter gjennom ballastvann.  Den ble ratifisert av Finland 8. september som dermed bidro til å oppfylte tonnasjekravet.  

Flere norske selskaper har utviklet teknologier for rensing av ballastvann. Når det nye regelverket trer i kraft høsten 2017, vil det stilles krav om at alle skip skal ha nødvendig renseteknologi om bord.  For eksisterende tonnasje betyr dette at skipene skal ha IMO godkjent utstyr for rensing av ballastvann i drift om bord, senest ved skipets første fornying av IOPPC (International Oil Pollution Certificate) etter 8. september 2017 For nybygg kjølstrukket etter 8. september 2017, er det nå krav til IMO godkjent ballastvannsutstyr om bord.