Arktis sett fra Brussel

For fjerde gang siden 2008 kommer Europakommisjonen i dag med en oppdatert strategi for EUs arbeid med Arktis, «An Integrated European Union policy for the Arctic». 

Ifølge EUs utenrikssjef Federica Mogherini er formålet med strategien å utbrodere hvilke strategiske interesser EU har i Arktis, og hvordan EU gjennom diplomati og bruk av forskningsmidler kan medvirke til en bærekraftig utvikling av regionen, håndtering av klimaendringer og økte investeringer.

Norges Rederiforbund ønsker strategien velkommen, men understreker at det er viktig at EUs initiativer først og fremst støtter opp om det arbeidet som gjøres i Arktis Råd og IMO. Det sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.  «Internasjonalt samarbeid og utvikling av internasjonalt regelverk er viktig for å opprettholde det vellykkede internasjonale samarbeidet man har bygget opp gjennom de siste 20 årene, i tillegg til å møte regionens spesielle behov i et miljø- og samfunnsperspektiv. EUs utvetydige oppslutning om arbeidet til Arktis Råd og IMO er derfor viktig.»

Norges Rederiforbund vil følge tett med for å se hvordan Europakommisjonen velger å følge opp intensjonen om å bidra til utviklingen av infrastruktur som satellittnavigasjon , blant annet gjennom bruk av midler i forskningsprogrammet Horisont 2020 hvor også Norge deltar.  

Europakommisjonen tar også initiativ til å opprette et midlertidig « European Arctic Stakeholder Forum» som skal se på hvordan flere og bedre koordinerte investeringer i Arktis kan muliggjøres. Norge inviteres med i dette forumet på grunn av EØS-avtalen, noe som vil gi norske aktører muligheten til å diskutere føringer for hvordan europeiske forsknings- og investeringsmidler bør brukes for å fremme utvikling i Arktis.  Energiproduksjon, særlig fornybar, pekes på som et område med vekstpotensial. Hvis initiativet får grønt lys, skal forumet være aktivt under Finlands formannskapsperiode i Arktis Råd, som går fra 2017-2019.

Strategien skal nå behandles i Europaparlamentet og Rådet (EUs medlemsland).