- Umulig å asfaltere seg ut av fremtidens transportbehov

- Det er helt urealistisk å tro at man skal kunne asfaltere seg ut av fremtidens transportbehov. Derfor er det helt avgjørende å styrke sjøveien for å møte fremtidens transportbehov og klimaforpliktelser. Dette har dessverre ikke transportetatene tatt innover seg i sitt grunnlagsdokument til Nasjonal Transportplan 2018 – 2029, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Framskrivningene av transportbehovet viser at veitransporten vil ta nesten alt av vekst i transporten frem til 2050, målt i tonn. Dette er stikk i strid med Stortingets og regjeringens vilje. Nasjonal Transportplan gir muligheter til å følge opp ambisjonene om å flytte mer gods fra vei til sjø.

Tverrpolitisk enighet om å satse på sjøveien

Stortinget vedtok enstemmig følgende vedtak 7. april i 2015: «Stortinget ber regjeringen, på bakgrunn av den nasjonale havnestrategien, legge frem tiltak som har til hensikt å gjøre havnene og havneterminalene mer effektive, flytte tungtransport fra vei til sjø, og samtidig gi nærskipsfarten en mer sentral rolle i Nasjonal Transportplan (NTP).»

- Det er selvsagt skuffende at transportetatene ikke har gitt sjøtransporten en mer sentral rolle i sitt grunnlagsdokument. Men når Stortinget i klartekst har vedtatt at nærskipsfarten skal få en mer sentral rolle i Nasjonal Transportplan, har vi stor tiltro til at det vil skje i løpet av den politiske behandlingen av dokumentet, sier Henriksen.

Det er tverrpolitisk enighet om at det skal flyttes gods fra land til sjø. I fjor vår ble en rekke tiltak for å styrke sjøtransporten enstemmig vedtatt i Stortinget. Regjeringen har også styrket sjøtransporten i inneværende års budsjett med omtrent 100 mill. kroner.

- Det er et paradoks at den mest klima- og miljøvennlige måten å flytte gods er den som har den tyngste myndighetspålagte byrden. Dersom det er et reelt politisk ønske om å flytte gods fra vei til sjø, er bedring av avgifts- og gebyrregimet et godt sted å starte, sier Sturla Henriksen.

Positivt med incentivordning

I grunnlagsdokumentet nevner transportetatene en incentivordning for godsoverføring fra land til sjø. Dette er en ordning som har vært etterlyst lenge, etter at tilsvarende ordninger har fungert godt i andre europeiske land. Ordningen som er utredet av transportetatene innebærer at et rederi får støtte for å tilby sjøtransport på en ny rute, dersom det beviselig erstatter veitransport på den samme strekningen.

- Det er svært positivt at det omtales en incentivordning for godsoverføring fra land til sjø. En slik ordning vil være en viktig bidragsyter for å flytte godstransporten av veiene og over til sjøveien, og det er viktig at en slik ordning kommer på plass, sier Henriksen.

Stort overføringspotensiale

Det er et stort godsoverføringspotensiale fra vei til sjø. NTP Godsanalyse, som er et av grunnlagsdokumentene til transportetatenes forslag, viser at så mange som 300 000 trailere kan løftes av veiene og flyttes over på sjø. Dette vil være et betydelig bidrag for å få ned utslipp, ulykker og veislitasje på norske veier.

- Med et så omfattende overføringspotensiale, er det ingen grunn til ikke å sette alle kluter til og stimulere til mest mulig bruk av skip fremfor vogntog. I tillegg til en incentivordning er det behov for å bedre avgifts- og gebyr regimet, styrke infrastrukturen i og rundt havn, og effektivisere lostjenesten, avslutter Sturla Henriksen.