Viktig avklaring om livbåter

Norges Rederiforbund er svært tilfreds med Arbeids- og sosialdepartementets avgjørelse når det gjelder regelverk for livbåter. -Rederiforbundet og våre medlemmer arbeider aktivt og systematisk for et høyt sikkerhetsnivå for alle deler maritim virksomhet.  Etter vårt syn ville Petroleumstilsynets forslag ikke gi noe vesentlig eller dokumentert forbedring av sikkerheten på flyttbare innretninger, samtidig som kostnadene ved forslaget ville beløpe seg til flere titalls milliarder kroner.  Her er det ingen rimelig sammenheng mellom antatt nytte og dokumenterte kostnader, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.  

Vi unngår med dette nye særnorske kostnadsdrivende krav for flyttbare innretninger som driver petroleumsaktivitet på norsk sokkel. Norges Rederiforbund har helt siden saken startet i 2005 vært aktiv i de forskjellige fasene av livbåtprosjektet. Funnene i livbåtprosjektene har gjort at livbåtene har blitt forsterket og modifisert, og at disse i dag har et høyere sikkerhetsnivå enn noen gang. For våre riggmedlemmer er det helt avgjørende å ha god standard og kvalitet på livbåtene. Dagens avklaring fra Arbeids- og sosialdepartementet legger grunnlaget for næringens videre arbeid med å sikre gode evakueringsmidler.

Flyttbare innretninger skiller seg vesentlig fra faste installasjoner både når det gjelder risikoprofil og utforming. Blant annet har de langt større livbåtkapasitet, og en fleksibilitet når det kommer til utsetting i krevende værforhold. Dette gjør i sum at sikkerheten rundt bruken av dagens livbåter er på et høyt nivå, et faktum Petroleumstilsynet etter vår mening ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til. Vi er tilfreds med at departementet vektlegger dette annerledes.