Uttalelse fra KonKrafts Råd

KonKrafts Råd hadde 19. mai møte med olje og energi-minister Tord Lien. De drøftet dagens situasjon i olje- og gassnæringen og næringens fremtidige utfordringer og muligheter.

Konkraft  består av medlemsorganisasjonene Norsk Olje og Gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO.

-Det siste året har man også fått et kraftig omslag i norsk økonomi og næringsliv. Olje- og gassnæringen i Norge er inne i en krevende tid og en halvert oljepris har redusert interessen for leting, og over 40 offshoreskip og rigger ligger nå i opplag. Dette har igjen ført til oppsigelser og permitteringer som særlig rammer leverandørindustrien og kysten av Norge, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen. 

- Det er viktig med et jevnt aktivitetsnivå på sokkelen, og god næringspolitikk er en forutsetning for internasjonal konkurransekraft, høy verdiskaping og høy sysselsetting, sier Henriksen.

- De siste årene har vært preget av kontinuerlig vekst i investeringene på sokkelen. Investeringsnivået er fortsatt høyt, men vil ikke komme tilbake til det høye nivået vi hatt de nærmeste årene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Lien understreket at næringen står overfor store utfordringer, men også store muligheter i årene som kommer. Standardisering og teknologiutvikling er nøkkelfaktorer for at næringen skal lykkes med omstillingen. 

- Myndighetenes viktigste rolle er å sørge for et forutsigbart og stabilt rammeverk, samt å sørge for tilgang til attraktive letearealer for selskapene, sier Lien.

KonKrafts Råds uttalelse:

Verden trenger mer energi samtidig som klimagassutslippene må reduseres. Olje og gass vil være en vesentlig del av den globale energimiksen også i 2050, selv med en raskt økende fornybarandel. KonKraft viser til at olje- og gassvirksomheten er Norges største og viktigste næring  som står for halvparten av norsk eksport, en fjerdedel av statens inntekter og en femtedel av norsk verdiskaping, samtidig som utslipp av klimagasser ved produksjon er lavest i verden. Næringen sysselsetter direkte og indirekte over 300 000 personer over hele landet og bidrar til industri- og samfunnsutvikling. KonKraft vil også vise til at om lag halvparten av den norske skipsflåten er engasjert i offshore olje- og gassvirksomhet. Petroleumsklyngen er Norges største kommersielle kunnskapsbase og en teknologidriver i samfunnet. Olje- og gassvirksomheten har også stor betydning for utviklingen i andre næringer Leverandørindustrien og oljeteknologibedriftene er Norges nest største eksportnæring målt i verdi, etter salg av olje og gass.  

KonKrafts Råd opplever at olje- og gassnæringen i Norge er inne i en krevende tid der kostnadskutt, prosjektutsettelser og redusert aktivitet innen utbygging, modifikasjon og vedlikehold har ført til oppsigelser og permitteringer som særlig har rammet leverandørindustrien. En halvert oljepris har  redusert interessen for leting, og et betydelig  antall skip og rigger ligger i opplag. Det negative situasjonsbildet har  ledet til at interessen for petroleumsrettede fag har blitt svekket blant ungdom som vurderer studieretning.

Det er  også positive trekk. Næringen har stor evne til omstilling. Vi står også foran en av de største utbyggingene på svært mange år, Johan Sverdrup. Samtidig  modner selskapene  frem andre og mindre  prosjekter som Maria og Pil og Bue. Investeringsnivået kommer til å være høyt fremover selv om det vil bli en nedgang fra toppåret 2014. Prosjekter som Snorre 2040, Zidane og Johan Castberg  gjennomgås på nytt og alternative konsepter og løsninger vurderes. Norsk sokkel er hjemmebane for utvikling av den maritime næringen og leverandørindustrien, og det er derfor viktig at norsk sokkel fortsatt er attraktiv og konkurransedyktig. Både næringen og politiske beslutningstakere har et felles ansvar for å sikre denne posisjonen i årene fremover.

KonKrafts Råd mener det var både viktig og nødvendig at Regjeringen foreslo endringer i permitteringsregelverket i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015. Endringene i regelverket har imidlertid ikke fått tilsiktet virkning på de som arbeider i diverse rotasjonsordninger offshore, ettersom lov om lønnsplikt under permittering tar utgangspunkt i arbeidsdager og ikke kalenderdager som grunnlag for beregningen. KonKrafts Råd ber derfor Regjeringen om å se på mulige tilpasninger av permitteringsregelverket slik at belastningen på næringer hvor det arbeides skift blir lik øvrige næringer.

Det bør legges til rette for kompetansefremmende tiltak rettet mot ledige i næringen.

KonKrafts Råd vil vise til proposisjonen om utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten. KonKrafts Råd mener dokumentet  gir  et godt grunnlag for å utvikle Norges største og viktigste næring i tiårene fremover. Vi vil understreke at hele verdikjeden sammen med myndighetene har et felles ansvar for å sikre et så jevnt aktivitetsnivå som mulig. KonKrafts Råd vil også understreke viktigheten av å opprettholde en forutsigbar konsesjonspolitikk, og er glad for at regjeringen har lyst ut TFO 2015 og 23. konsesjonsrunde. Stabile og forutsigbare rammevilkår er avgjørende for å sikre norsk sokkels konkurransekraft. 23. konsesjonsrunde må gå som planlagt og i henhold til tidsplan innenfor de rammene som er lagt i forbindelse med åpningen av Barentshavet sørøst.