Stortinget ber om en styrking av sjøtransporten

Stortinget offentliggjorde denne uken sin innstilling til to representantforslag fra Krf og Ap som begge etterlyser tiltak for å flytte med last fra land til sjø. -Det er positivt at Stortinget nå viser utålmodighet og presser på regjeringen for å få mer last fra land til sjø, sier Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

Representantforslagene har vært til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen, og en samlet komite stiller seg bak tilrådningen som inneholder sju helhetlige forslag til tiltak til regjeringen for å lykkes med dette.

 -Næringen er også utålmodig, og har over lengre tid etterlyst konkrete tiltak fra regjeringen for å styrke sjøtransportens relative konkurransekraft, sier Henriksen.

 Rederiforbundet mener det er positivt at det settes fokus på behovet for å styrke sjøtransportens konkurransekraft.

 -Alle er enige om at det er viktig å flytte mer transport av varer fra vei til sjø. Likevel gjøres det lite for å styrke sjøtransportens konkurransekraft mot veitransporten. Den manglende helhetstenkning og koordinering av transportpolitikken påfører enkeltmennesker og samfunnet vårt store, unødige kostnader - hver eneste dag. Vi forventer at regjeringen raskt følger opp Stortingets forslag til tiltak, avslutter Henriksen.

 

Komiteens tilråding til regjeringen:

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité. Komiteen viser til representantforslagene og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak:

I. Stortinget ber regjeringen styrke Kystverkets formelle rolle som transportetat slik at sjøtransportens konkurransekraft forbedres i samsvar med nasjonale transportprioriteringer om overføring av gods fra land til sjø.

II. Stortinget ber regjeringen, på bakgrunn av den nasjonale havnestrategien, legge frem tiltak som har til hensikt å gjøre havnene og havneterminalene mer effektive, flytte tungtransport fra vei til sjø, og samtidig gi nærskipsfarten en mer sentral rolle i Nasjonal transportplan (NTP).

III. Stortinget ber regjeringen på egnet måte legge frem en helhetlig gjennomgang av gebyr- og avgiftspolitikken i sjøtransporten med sikte på å bedre og forenkle rammebetingelsene for nærskipstransporten.

IV.Stortinget ber regjeringen utrede en midlertidig tilskuddsordning for godsoverføring til bedrifter som velger å benytte sjøtransport fremfor landtransport og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte.

V. Stortinget ber regjeringen på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en vurdering av hvordan stimulere til økt bruk av lavutslippsteknologi i nærskipsfartflåten.

VI. Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av en midlertidig vrakpantordning for skip i forbindelse med statsbudsjettet for 2016.

VII. Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak for å bringe nærskipsfartens rammebetingelser til europeisk nivå, herunder spørsmålet om avskrivningssatser for skip, og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte.

 

Les transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling

Les Rederiforbundets høringsnotat til representantforslagene.