Sjøtransporten viktig for å nå klimamål

-Økt satsing på sjøtransport må være et viktig og sentralt virkemiddel for å nå målet om at Norge innen 2030 skal kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Sturla Henriksen.

-Økt satsing på sjøtransport må være et viktig og sentralt virkemiddel for å nå målet om at Norge innen 2030 skal kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Sturla Henriksen. Ett skip i nærskipsfart kan løfte mellom 200 og 400 trailere av veien. Det vil være et betydelig nasjonalt miljøtiltak å legge bedre til rette for å flytte godstrafikkfra vei til sjø. Det vil bidra til en reduksjon av slitasje og frigjøre kapasitet på veinettet. Det vil redusere skadelige miljøutslipp, redusere antall ulykker i trafikken og redusere unødige køer.

På tide med konkrete tiltak

-Skiftende regjeringer har i flere tiår hatt som mål å flytte en større andel av transporten som går på veiene i Norge over på sjø. Nå er tiden inne for å gjøre sunn fornuft til praktisk politikk.  Landstrømanlegg i norske havner, en gjennomgang av gebyrer og avgifter, incentiver for godsoverføring, flåtefornyelse og bruk av LNG er noen bidrag vi mener er viktige, sier Henriksen.

Norske rederier er allerede pionerer innen miljøvennlig frakt. Flere norskeide skip går i dag på gass. Andre ser på muligheten for å bruke brenselceller som alternativ energikilde om bord. Samtidig jobbes det kontinuerlig med utvikling og forbedring av motoranlegg, skrog og propeller. Alt dette gjør næringen mer energieffektiv og bidrar til å redusere klimagassutslippene fra skip.

-Bruk norskekysten som «inkubator» for ny miljøvennlig teknologi. Ta i bruk Riksvei 1, sjøveien.  Den har gitt navn til landet vårt – og den ligger der ferdig brøytet, saltet og vedlikeholdsfri. Sjøtransport kan bidra til å redusere de nasjonale klimautslippene, effektivisere den nasjonale transportlogistikken og være en eksportartikkel for norske bedrifter til utlandet.

-Skipsfarten kan yte viktige bidrag til å nå klimamålene Norge har satt seg, sier Henriksen.  

For mer informasjon kontakt kommunikasjonssjef Erik Giercksky telefon +47 996 47 455