Renere luft med landstrøm

Det har vært en rekke oppslag den siste tiden om luftforurensning fra skip som ligger i havn. Ved å gi skipene tilgang på strøm fra landsiden i havnene vil utslippene reduseres dramatisk.

Skip er det mest energieffektive transportmiddelet vi har for flytting av gods, mennesker og energi. Når skip ligger til kai brukes hjelpemotorer blant annet til å produsere strøm til varme, kjøling, losseanlegg og belysning. Flere tiltak kan være aktuelle for å redusere miljøbelastningen fra skip i havn. Ett av disse er å forsyne skipene med strøm fra det landbaserte elektrisitetsnettet. Det betyr at skipene kan slå av motorene når de ligger til kai. Utslippene av klimagasser, men også av NOX, SOX og svevestøv vil da reduseres betraktelig. Color Line satser stort på landstrøm, og er blant annet koblet til landstrømanlegg i Oslo og Kristiansand.  I Bergen er det første landstrømanlegget for offshoreskip på plass og en rekke mindre anlegg er under planlegging langs kysten.

For å knytte seg til et landstrømsanlegg kreves det investeringer om bord. Derfor er det viktig at det etableres insentivbaserte løsninger og støtteordninger.

Rederiforbundet mener norske myndigheter bør ta en mer aktiv rolle og finansiere utbygging av landstrømtilbudet i flere norske havner. Dette kan blant annet gjøres gjennom ENOVA, som er en del av det eksisterende virkemiddelapparatet for å stimulere og gi støtte til miljøteknologi og innovative løsninger.