Nye tiltak for grønn skipsfart

Regjeringen har uttalt at den vil føre en ambisiøs nasjonal klimapolitikk med en langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn innen 2050. Det forutsetter nye løsninger og kraftfulle satsinger innen forskning og miljøteknologi. - En ambisiøs politikk for å fornye nærskipsfartflåten kan bidra til å redusere utslippene globalt, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund

I Sundvolden-plattformen har regjeringen uttalt at den vil utrede en vrakpantordning for norske skip. Utredningen har nå blitt overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet. Det foreslås å innføre en midlertidig kondemneringsordning som går over 4 år, og hvor det gis et kondemneringstilskudd på 2 millioner kroner per skip som er over 30 år. Med en slik ordning antas det at om lag 100 skip i norsk nærskipsfart vil bli kondemnert. Dette vil bidra til en utslippsreduksjon på 217 000 tonn CO2 og 4 000 tonn NOx.

Sjøtransport er mer energieffektiv enn andre transportformer og 90 prosent av verdens varefrakt går på kjøl.  Det er samtidig et forbedringspotensiale når det gjelder flåtens gjennomsnittsalder. I dag er gjennomsnittsalderen på skipene som trafikkerer norskekysten relativt høy og det er et mål å få ned gjennomsnittsalderen på skipene.

For å sikre flåtefornyelse mener Rederiforbundet at det, i tillegg til en kondemneringsordning, er behov for å etablere en toppfinansieringsordning og tilsvarende garantier til markedsvilkår fra Eksportkreditt Norge og GIEK. I tillegg bør det stimuleres til fornyelse gjennom en midlertidig økning i avskrivningssatsene for skip i nærskipsfart.

 

Norges Rederiforbund har en offensiv og ambisiøs miljøvisjon – målet er at norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft. Vi arbeider aktivt for et internasjonalt ambisiøst regelverk. Rederiene arbeider kontinuerlig for å oppnå en stadig mer energieffektiv drift og operasjon av skipene og for å redusere klimautslipp.

Det bør være en politisk ambisjon å legge til rette for at innovasjonskraften i den norske maritime klyngen oversettes til å utvikle nye miljøvennlige løsninger globalt, sier Henriksen. En flåtefornyelse vil gi et positivt miljøregnskap, samtidig som det bidrar til å skape ny teknologi og grønne arbeidsplasser langs kysten. Nå er det opp til regjeringen å vise gjennomføringskraft og presentere konkrete tiltak, avslutter Henriksen.

Les mer om Rederiforbundets tiltak for å styrke norsk nærskipsfarts konkurransekraft i rapporten "Broen til Europa"