- Verden trenger en forpliktende global CO2-avtale

Skipsfarten oppfordrer verdens ledere til å enes om en sterk global avtale om CO2 og å sende et tydelig signal om at lavkarbonutslipp er eneste farbare vei fremover.

Som en global næring, underlagt internasjonale regler gjennom IMO, er skipsfarten i dag ikke en del av COP 21 forhandlingene.  Likevel vil resultatet av forhandlingene få stor betydning for næringen.

Vi følger nøye med på det som skjer underCOP21. Verden trenger en forpliktende avtale, og vår næring trenger tydelige signal på at verden er villig til å ta de nødvendige grep, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Sturla Henriksen.

Verdens befolkning kommer til å vokse raskt de neste tiårene og ventes å nå ni milliarder innen 2050. Dette vil føre til en økning i behovet for handelsvarer og energi verden over, noe som vil legge et ekstra sterkt press på transport- og energisektoren i en tid da kutt i de globale CO2 -utslippene er helt nødvendig. Gjennom en kombinasjon av globale IMO-bestemmelser og teknologiske fremskritt reduserer skipsfarten stadig sine klimautslipp:

– Større og mer effektive fartøy, teknologiske fremskritt, nye tekniske løsninger og optimalisering av driften om bord utgjør viktige utslippsreduserende tiltak. Siden 2010 har våre medlemmer redusert sine CO2-utslipp med nesten 20 prosent per seilte mil, sier Henriksen.

Norge har verdens største LNG flåte og det er flere eksempler på nye og spennende energikilder i bruk på norske skip i dag.

– Dette viser at tiltakene virker, og at shipping er en del av klimaløsningen, legger han til.

Skipsfarten er den eneste næring som allerede har et globalt CO2 regelverk. Allerede vedtatte IMO-bestemmelser, krever at alle skip som bygges etter 2025 skal være minst 30 % mer energieffektive.  Som en del av skipsfartens bidrag til å nå togradersmålet, er næringen innstilt på å redusere sine CO2-utslipp per tonnkilometer med minst 50 % innen 2050.

Med bransjens fulle støtte utarbeider IMO nå ytterligere globale tiltak.  Neste skritt vil være omfattende målinger av CO2 utslipp som igjen vil danne grunnlag for fremtidige reguleringer. Disse må gjelde for hele den internasjonale flåten, og fastsettes gjennom IMO.  Alle må være med hvis skipsfartens CO2 reduserende tiltak skal ha faktisk og varig effekt.

– Partene i COP21-forhandlingene må følge opp sine forpliktelser her i Paris og fortsette arbeidet med å redusere klimaendringene ved å støtte FN-organer som utvikler sektorspesifikke regelverk, for eksempel IMO. Dette er den virkelige testen på det globale lederskapets vilje til å bekjempe klimaendringene, konkluderer Henriksen