Innspill til Kystverkets perspektivsanalyse

Norges Rederiforbund har sendt inn sine innspill til Kystverkets perspektivanalyse – Framtidsbilder mot 2050 som inngår i forarbeidene til Nasjonal Transportplan 2018-2029.  

Norges Rederiforbund sendte 3. juli inn sine innspill og kommentarer til Kystverkets perpektivanalyse - Fremtidsbilder mot 2050.

Rapporten skal danne grunnlaget for Kystverkets sektorvise innspill og analyser om utfordringer og behov for skipsfarten som transportform fram mot 2050 og inngår i forarbeidene til Nasjonal transportplan 2018-2029. Tilsvarende oppdrag ble gitt og svart ut av de øvrige transportetatene; Jernbaneverket og Statens vegvesen, samt Avinor.

Norges Rederiforbund mener Kystverket ikke svarer på oppdraget som transportetat med sin perspektivanalyse

Les Kystverkets perspektivanalyse - Framtidsbilder mot 2050.

Her er Norges Rederiforbunds innspill.