Viktige signaler fra UD i ny Globaliseringsmelding

Fredag 29.mai la UD frem en ny Globaliseringsmelding. Globaliseringen knytter alle verdens land tettere sammen, den legger til rette for økonomisk vekst og har bidratt til at millioner av mennesker er løftet ut av fattigdom.

BI en verden preget av økonomisk og geopolitisk usikkerhet, uforutsigbare omveltninger og endret maktfordeling, er det viktig at Norge er ekstra våken og tar en aktiv rolle tilpasset den internasjonale utviklingen. Vi ønsker derfor Regjeringens ambisjoner om en mer offensiv handelspolitikk, lagt frem i melding til Stortinget om Norges rolle i globaliseringen og handelspolitikken velkommen.

For Norge som et lite land med åpen økonomi er det viktig å opprettholde Norges primære og prioriterte utenrikspolitiske interesse som er å forhindre svekkelse av internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer. Vi er avhengige av en global rettsorden som erstatter makt med rett slik at ikke store land kan seg til rette på bekostning av de små. Vi støtter fullt opp Regjeringens primære handelspolitiske interesse som er å bevare og styrke det multilaterale handelssystem.

Vår evne til å forstå og agere i forhold til de tunge, globale utviklingstrekkene vi nå ser, vil være avgjørende for hvordan landet og samfunnet vil se ut i fremtiden. Det er derfor positivt at Regjeringen påpeker viktigheten av en strategisk, aktiv handelspolitikk.  Dette handler blant om viktigheten av å ha et bevisst forhold til hvordan handelspolitikken kan innrettes i det nye handelspolitiske landskapet som preges av regionale forhandlingsinitiativer. Det er viktig at norsk næringsliv ikke taper i det internasjonale løpet om økt markedsadgang, men tvert i mot, sikres likeverdige konkurransevilkår med det som næringslivet i våre viktigste handelspartnerland gis.  TTIP-forhandlingene står her i særskilt stilling, og vi ønsker Regjeringens ambisjoner om å sikre samlede norske interesser mens forhandlingene pågår velkommen. Vi tolker dette som et uttrykk for en Regjeringen som ønsker å ta et proaktivt grep. 

Skipsfart representerer den viktigste infrastrukturen for handel mellom kontinentene. 90 % av all verdenshandel fraktes med skip. Dette varebyttet er helt avgjørende for globaliseringen som har funnet sted, og som fortsatt vil være en grunnleggende drivkraft for verdens videre utvikling. Som globalisert næring, møter norsk skipsfart endringer i verdensbildet raskere og hardere enn noen annen næring. Ivaretagelsen og styrking av den internasjonale rettsorden og multilaterale styringsstrukturer er helt avgjørende for å sikre norsk skipsfart forutsigbarhet i et internasjonalt konkurranseutsatt marked. Regjeringens varsling om en mer offensiv handelspolitikk og friere handel ønskes velkommen.