- Skipsfarten kan og vil bidra

Skipsfarten kan og vil bidra i arbeidet med å redusere de globale klimautslippene. Det var Sturla Henriksens budskap da Rederiforbundet møtte FNs klimasjef i går.

FNs klimasjef Christiane Figueres har lagt vekt på at næringslivet spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå verdens klimamål.  Norske rederier har lenge vært pionerer innen utvikling av grønn teknologi og spiller dermed en viktig rolle i arbeidet med å redusere klimagassutslippene fra næringen.

I 2008 vedtok Rederiforbundet en ambisiøs miljøvisjon om at norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet ikke skal ha skadelige utslipp til luft eller sjø. Siden den gang har norske rederier utviklet og tatt bruk flere typer alternativ drivstoff og energieffektiviserende tiltak. Norge har i dag den største LNG flåten i verden og både batteri og brenselcelleteknologi er eksempler på andre typer alternativ energikilder som i dag er i bruk på norske skip.

Om lag 90 prosent av den globale varetransporten mellom kontinentene fraktes sjøveien. Selv om skipsfart i dag er den mest energieffektive transportformen som finnes, vil større og mer effektive fartøy, teknologiske forbedringer, ny teknologi og optimalisering av prosedyrer om bord være viktige tiltak for å redusere klimagassutslippene fra næringen. Rederiforbundet arbeider også for å få gjennomslag for ambisiøse internasjonale krav til miljøforbedringer og energieffektivitet i regi av IMO. 

Skipsfarten er  i dag ikke underlagt forhandlingene i COP 21, men reguleres gjennom FNs skipsfartsorganisasjon IMO. Henriksen understreket i møtet viktigheten av at IMO fortsatt skal stå ansvarlig for å på plass et globalt klimaregelverk som gjelder alle skip i den internasjonale flåten.

1. desember arrangerer Rederiforbundet seminaret « Shipping - part of the climate solution» i Paris under COP 21 for å sette fokus på hvordan skipsfarten kan bidra til å nå verdens klimamål.

Program: Shipping -part of the climate solution