Viktige forslag til ny maritim politikk

Det regjeringsoppnevnte utvalget som har vurdert oppmyking av fartsområdebegrensningene innenfor norsk kystfart, utenriksferjer og virksomhet på sokkelen har i dag lagt fram forslag om oppmykinger innenfor alle tre fartsområder. Utvalget foreslår også viktige endringer i nettolønnsordningen.

- Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har i utgangspunktet ulikt syn på hvilke endringer som er nødvendig på disse områdene for å sikre konkurransekraften til den norske maritime klyngen. De omforente forslagene som nå er lagt fram gir en historisk mulighet til både å styrke det norske flagget og forbedre konkurransekraften til norske sjøfolk. Det er næringens klare forventning at utvalgsarbeidet raskt følges opp med konkrete endringer fra regjeringens side, uttaler administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Skipsfarten er en global næring, og rederiene har stor frihet og fleksibilitet i alle spørsmål om hvor og hvordan driften organiseres. En stor flåte under nasjonalt flagg er en viktig forutsetning for å sikre tung innflytelse over skipsfartspolitikk- og lovgivning internasjonalt. I tillegg representerer den norskflaggede flåten arbeidsmarkedet til tusenvis av norske sjøfolk. -Skal vi opprettholde og videreutvikle vår innflytelse på utformingen av internasjonal skipsfartspolitikk er det avgjørende med et sterkt norsk flagg. Utviklingen i norskflagget flåte de siste ti årene har gitt grunn til bekymring. Mens den samlede norskkontrollerte flåten har vist vekst, har både andel og antall skip under norsk flagg vist en vedvarende fallende tendens. Antall skip i NOR-registeret er relativt stabilt, men vi har mistet et betydelig antall skip i NIS.  Samlet sett har derved det norske flagget svekket seg og veksten i den norskkontrollerte flåten har kommet på utenlandsk flagg, sier Henriksen.

Med dagens fartsområdebegrensninger er norske rederier forhindret fra å bruke NIS-registrerte skip i offshorevirksomhet på norsk sokkel, i kystfart som innebærer transport av varer mellom norske havner og for passasjerskip i utenriksfart. Samtidig er det ingen hindring for å operere med utenlandskregistrerte skip innenfor disse fartsområdene.

-For å styrke det norske flagget mener Norges Rederiforbund derfor at disse fartsområdebegrensningene må oppheves. Kombinert med en konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk på NIS-registrerte skip vil dette legge til rette for både flere skip under norsk flagg og styrket konkurransekraft for norske sjøfolk, fortsetter Henriksen.

- Vi ser det som svært positivt at regjeringen i Sundvolden-plattformen tok initiativ til utvalget som ble bedt om å vurdere oppmyking av fartsområdebegrensningene og innretning av nettolønnsordningen. Målet for utvalgets arbeid har vært å legge til rette for å styrke det norske flagget og samtidig sikre god tilgang til operativ maritim kompetanse.

Arbeidet i utvalget har vært preget av konstruktive og løsningsorienterte diskusjoner mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

-Til tross for ulike standpunkter har partene i utvalget lykkes i å komme fram til nye og omforente forslag til oppmyking i alle de tre fartsområdebegrensningene. Kombinert med endringer i nettolønnsordningen vil dette være viktig bidrag til en styrking av det norske flagget og konkurransekraften for norske sjøfolk. Fra næringens side er det viktig å understreke at det ligger klare forventninger til rask oppfølging av utvalgets omforente posisjoner, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Næringsminister Monica Mæland ble overlevert rapporten av utvalgets leder Hans Jacob Bull.

Les rapporten her.

Norske rederier kontrollerer en av verdens største og mest moderne og avanserte flåter.  Målt i flåteverdi er vi nå verdens femte største skipsfartsnasjon.  Norge har et komplett maritimt miljø, med internasjonalt ledende aktører innen rederier, verft, utstyrsprodusenter, klasseselskap, forsikring finansieringsvirksomhet. Den maritime næringen har en samlet årlig verdiskaping på over 160 milliarder kroner og det er mer enn 100.000 sysselsatte i næringen.