Viktig med høy og jevn aktivitet på sokkelen

Norsk sokkel er både attraktiv og konkurransedyktig. Men næringen og politiske beslutningstakere har et felles ansvar for å sikre denne posisjonen i årene fremover. Det kommer frem i rapporten «En attraktiv norsk sokkel». - Etter mange år med betydelig vekst i aktivitetsnivået ser vi nå at trenden har snudd og at investeringsnivået på kort sikt vil reduseres, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Norges Rederiforbunds medlemmer opererer i praksis alle de flyttbare boreinnretningene på norsk sokkel. Ved utgangen av 2013 var det 38 flyttbare boreinnretninger på sokkelen, hvilket innebærer en dobling av antall rigger siden 2005.  Men utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt usikkerhet rundt operatørenes prioriteringer når det gjelder å sikre seg fremtidig borekapasitet. For første gang i historien har flere rigger blitt suspendert og tatt av kontrakt midt i kontraktsperioden. 

-Dette er en utvikling som potensielt kan få vesentlig negative konsekvenser for fremtidige produksjonsmål, sier Henriksen.

Statoil har som operatør mellom 70 og 80 prosent av produksjonen og har en svært sentral posisjon i forhold til utviklingen av aktivitetsnivået på norsk sokkel. 

-En så sterk posisjon på operatørsiden kan skape utfordringer for verdikjeden av leverandører av offshore servicetjenester. Vi mener at hele verdikjeden, sammen med myndighetene, har et ansvar for å sikre et så jevnt aktivitetsnivå som mulig. Et bredt aktørbilde på operatørsiden er også viktig for å sikre sunn konkurranse, sier Henriksen.

Riggnæringen har historisk vært gjennom oppgangstider og nedgangstider. Basert på kunnskap fra tidligere perioder er det avgjørende at man i svakere markeder ikke forsterker nedturen ved å redusere aktivitetsnivået knyttet til leting etter de ressursene vi skal leve av i fremtiden. Det er avgjørende at politikken innrettes slik at den sikrer tilgang på nytt leteareal og at vilkårene for å gjennomføre investeringer på norsk sokkel er internasjonalt attraktive.

-Det er også viktig at myndighetene ikke pålegger næringen reguleringer som gjør situasjonen vanskeligere. Utkast til nytt regelverk for livbåter er et eksempel på et slikt regelverk med svært store negative konsekvenser som nå nylig har vært på høring.

Rapporten «En attraktiv norsk sokkel» ble overlevert olje- og energiminister Tord Lien under et seminar 22. oktober.