Viktig at budsjettforhandlingene er i havn

Resultatet av budsjettforhandlingene legger opp til en ansvarlig økonomisk politikk, videreføring av rederibeskatningen og en styrking av nettolønnsordningen for sjøfolk. - Dette er positive tiltak for å stimulere til økt maritim verdiskaping og styrke vekstkraften i norsk næringsliv generelt, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Satsen for formueskatten senkes fra 1 til 0,85 prosent og bunnfradraget økes fra 1 mill. kroner til 1,2 mill. kroner. -En bedring av rammevilkårene for norsk privat eierskap er viktig for å sikre investeringer i norske arbeidsplasser. Forslaget om reduksjonen i formueskatten er et skritt i riktig retning for å styrke rammebetingelsene for privat norsk eierskap. Regjeringens opprinnelige forslag til reduksjoner ville vært et lenger skritt i riktig retning, og vi har fortsatt store forventninger til at regjeringen følger opp med videre nedtrapping eller fjerning av formueskatten i 2016 og 2017, sier Sturla Henriksen.

Nivået på taket innenfor nettolønnsordningen for sjøfolk har ikke blitt justert siden 2008. For 2015 foreslås det prisjustering. 

-Rederiforbundet mener det er positivt at taket med prisstigningen justeres og samtidig gjør det klart at det arbeides med lovfesting av nettolønnsordningen i tråd med forpliktelsene fra regjeringsplattformen. Fra næringens side vil vi også understreke at det er behov for rask oppfølging av de forslagene regjeringen har mottatt fra Fartsområdeutvalget, uttaler Henriksen.

Norges Rederiforbund mener det er positivt at norsk deltakelse i EUs jordobservasjonsprogram Copernicus videreføres. Gjennom budsjettforliket er det sikret 167 mill. kr Copernicus programmet.
Den maritime næringen i Norge sysselsetter 100 000 mennesker og skaper årlig verdier for 160 milliarder kroner. Norge er i dag en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner, og næringen står sterkere enn på mange år. For å videreutvikle denne posisjonen trengs det en aktiv maritim politikk med gode og konkurransedyktige rammebetingelser.
 
–Det er helt sentralt at Norge har rammebetingelser som sikrer verdiskaping og maritime arbeidsplasser langs hele kysten.  Budsjettet viser at den maritime politikken i Norge har bred forankring. Det er viktig, for selv mindre endringer i de maritime rammevilkårene ville sendt svært negative signaler til en internasjonalt konkurranseutsatt næring, avslutter Sturla Henriksen.