Positivt for maritim verdiskaping

Regjeringen legger opp til en ansvarlig økonomisk politikk, redusert formueskatt og styrking av nettolønnsordningen for sjøfolk. - Dette er positive tiltak for å stimulere til økt maritim verdiskaping og styrke vekstkraften i norsk næringslivgenerelt, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen

– For konkurranseutsatt næringsliv er det avgjørende at myndighetene styrer økonomien ut fra en ansvarlig pengebruk. For å sikre norsk næringslivs internasjonale konkurransekraft mener vi det er klokt at regjeringen legger opp til en fortsatt ansvarlig pengebruk som er vesentlig lavere enn det som følger av 4 prosentbanen i handlingsregelen. Det er også helt sentralt at Norge har rammebetingelser som sikrer verdiskaping og maritime arbeidsplasser langs hele kysten. Budsjettet viser at den maritime politikken i Norge har bred forankring. Det er viktig, for selv mindre endringer i de maritime rammevilkårene ville sendt svært negative signaler til en internasjonalt konkurranseutsatt næring, sier Sturla Henriksen.

Det viktigste elementet for å styrke videre utviklingskraft i den maritime næringen, er å sikre at Norge fortsatt er et attraktivt for investeringer i videre utvikling av konkurransekraftige virksomheter.

-En bedring av rammevilkårene for norsk privat eierskap er viktig for å sikre investeringer i norske arbeidsplasser. Regjeringens forslag om reduksjonen i formueskatten er et skritt i riktig retning å styrke rammebetingelsene for privat norsk eierskap. Vi har store forventninger til at regjeringen følger opp med videre nedtrapping av formueskatten i 2016 og 2017, sier Sturla Henriksen.

Nivået på taket innenfor nettolønnsordningen for sjøfolk har ikke blitt justert siden 2008. For 2015 foreslås det prisjustering av taket.

-Dette er et viktig skritt i riktig retning, for å bidra at rammevilkårene for norsk maritim kompetanse og norsk flagg blir mer konkurransedyktig i forhold til andre land. Rederiforbundet mener ambisjonsnivået for den norske refusjonsordningen bør være på linje med våre nærmeste naboland, som betyr en lovfestet, konkurransedyktig nettolønnsordning uten tak. Det er derfor positivt at regjeringen nå justerer taket med prisstigningen og samtidig gjør det klart at det arbeides med lovfesting av nettolønnsordningen i tråd med forpliktelsene fra regjeringsplattformen. Fra næringens side vil vi også understreke at det er behov for rask oppfølging av de forslagene regjeringen har mottatt fra Fartsområdeutvalget, uttaler Henriksen.

Viktig satsing på infrastruktur, men satsingen på sjøtransporten må være sterkere

Regjeringen legger opp til en økt satsing på infrastruktur og kystforvaltning gjennom en samlet bevilgning på 2,75 milliarder kroner. -Regjeringen gir med dette et positivt signal om at de ønsker å styrke sjøtransportens rolle i vårt transportsystem, sier Henriksen.

Det er viktig at Regjeringen i sitt budsjettforslag har en tydelig prioritering av investeringer i  infrastruktur generelt. Flytting av gods fra land til sjø vil være et viktig bidrag til å løse Norges fremtidige utfordringer innen godstransport. Økt satsing på en god kystforvaltning og en styrking av konkurransekraften til sjøtransporten er derfor viktig. Det er derfor et skritt i riktig retning når bevilgningen til kystforvaltningen på øker med ca 15 % til 2,75 milliarder kroner. Det er også viktig at sjøtransporten inkluderes i Statens infrastrukturfond ved at 10 % av avkastningen til fondet skal gå til kystformål.

- Det er imidlertid skuffende at Regjeringen øker sektoravgiftene til Kystverket med 56 mill. kroner, til om lag 830 millioner kroner. Sektoravgiftene inkluderer losavgiftene og sikkerhetsavgift til drift av fire sjøtrafikksentraler langs kysten og betales i sin helhet av næringen. Dette innebærer at sjøtransporten betaler for sin egen sikkerhet og beredskap. Dette stimulerer ikke til å flytte mer godstransport fra land til sjø, uttaler Henriksen.

- Fra nyttår vil ny loslov og lospliktforskrift gjelde, og Kystverket skal omorganiseres. Dette bygger på flere års arbeid med modernisering og effektivisering av lostjenesten, og et mål om at det tilrettelegges for økt bruk av farledsbevis langs kysten. Nå ser vi imidlertid at effektiviseringen har uteblitt, og avgiftsnivået gjennom sikkerhetsavgift og losavgiftene har økt, og ikke blitt redusert, slik som næringen har forventet, sier Henriksen.

Den maritime næringen i Norge sysselsetter 100 000 mennesker og skaper årlig verdier for 160 milliarder kroner. Norge er i dag en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner, og næringen står sterkere enn på mange år. For å videreutvikle denne posisjonen trengs det en aktiv maritim politikk med gode og konkurransedyktige rammebetingelser.