KonKraft ber om møte med regjeringen

KonKraft er opptatt av at norsk sokkel fortsatt skal være et attraktivt sted for investeringer. Her har både industrien og myndighetene viktige roller å spille. På denne bakgrunn ber en samlet næring om et møte med regjeringen for å drøfte den aktuelle situasjonen

 

KonKraft er en felles arena for Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund, Norsk Industri og LO.

KonKraft drøftet 17. oktober den aktuelle situasjon for olje- og gassvirksomheten. KonKraft konstaterer at petroleumsvirksomheten i Norge er inne i en periode med fallende aktivitet og lavere investeringer.  Investeringsanslaget for 2015 på norsk sokkel er på 185 milliarder kroner, mot 227 milliarder i 2014 (prognose). Selv om dette fortsatt vil være et høyt aktivitetsnivå på nye prosjekter, har det også kommet en betydelig reduksjon på kort tid innen vedlikehold, modifikasjonsarbeid og boreaktivitet, som er svært viktig for norsk leverandørindustri. Denne nedgangen har gjort at flere selskaper har gått til oppsigelser av et betydelig antall ansatte.

Petroleumsvirksomheten er i sin karakter svært langsiktig, og det er derfor viktig å unngå store variasjoner i aktivitetsnivået der bedriftene taper kompetanse og må ta kortsiktige beslutninger i en periode, for deretter å møte sterk konkurranse om kompetansen og fare for en uønsket kostnadsspiral på et senere tidspunkt.

KonKraft mener at rekrutteringen til industrien og at ungdom velger bransjerelevant utdanning er en av de viktigste faktorene for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne. Partene i arbeidslivet har de seinere årene sammen med myndighetene arbeidet for å stimulere ungdom til å velge utdanning for å sikre nødvendig kompetanse til blant annet leverandørindustrien. Nedbemanningene som nå foretas rammer ikke minst unge med kort ansiennitet som har satset på et framtidig yrke i disse bedriftene. KonKraft er opptatt av å gi riktig signaler slik at de unge velger en fremtid i vår industri.  Partene vil arbeide sammen for å vurdere relevante tiltak på dette området. 

Operatør- og leverandørselskapene driver et målrettet arbeid for å øke sin konkurranseevne, både internt og på tvers av selskapene.  Organisasjonene støtter våre medlemmers arbeid for å forbedre effektivitet og konkurransekraft. Potensiale for kostnadsreduksjoner gjennom standardisering og i forenkling av krav, prosedyrer og dokumentasjon er svært stort. Kostnadsreduksjoner oppnås best gjennom samarbeid mellom oljeselskap og leverandører og gjennom konkrete prosjekter i norske bedrifter.

Myndighetene må ta sitt ansvar gjennom å bidra til utvikling, forenkling og oppdatering av NORSOK og internasjonale standarder.   Det må være et mål at utvikling og oppdatering av regelverket på norsk sokkel bidrar til å senke kostnadene og øke produktiviteten, samtidig som viktige krav til høye HMS standarder må ivaretas.

Rammebetingelsene i Norge innebærer et høyt skattenivå og høye avgifter på utslipp. Norge anses likevel fremdeles som attraktiv for investeringer fordi rammebetingelsene har vært stabile over tid. Konkurransedyktige rammebetingelser, politisk stabilitet og forutsigbarhet er en forutsetning for et vedvarende høyt aktivitetsnivå på sokkelen.

Endringer i permitteringsregelverket har påvirket bedriftene til å si opp folk raskere enn det som ellers ville vært tilfelle. KonKraft ber Stortinget reversere endringen i permitteringsregelverket gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2015.